ਕੀ ‘ਚਾਇਲਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸੇ ਖਰਬ ਹੀ ਹਨ?

ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ “ਚਾਇਲਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 35 ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਈਡ ਸਪੌਂਸਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਰਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਤੀਮਪੁਣਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਂਦਾ…

Read More

Sikligar Sikhs of Gujarat: A detailed impact report

Sikligar sikh children in Sikhi bana

In the summer of 2017, SAF International began a multi-year Community Development Project to support a highly marginalized Sikligar Sikh community in Gujarat. The Sikligar community is comprised of underprivileged children and families living in extreme poverty. SAF is currently supporting two small communities within Vadodra, Gujarat, consisting of 30 families. The Sikligar Sikh community…

Read More

SAF Supports Sikligar Sikhs During COVID-19 Lockdown

For years, SAF International has been working within Sikligar communities, helping to educate and uplift individuals that have been ignored and neglected by mainstream society. It’s a cause that is very near and dear to our hearts, because we know…

Read More